نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی آراء قطعی و قابل تجدیدنظر ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آرای دادگاهها است مگر اینکه قانونگذار قابل تجدیدنظر بودن را مشخص کرده باشد. این در حالی است که در عمل، اکثر آراء صادره از محاکم دادگ…
Call Now Button