نوشته‌ها

وکیل کیفری

دو مطلب در خصوص مال موضوع قرار وثیقه در دادسرا

دو مطلب در خصوص مال موضوع قرار وثیقه در دادسرا 1-  معرفی وثیقۀ مشاعی ممکن است یک یا چند دانگ مشاع ملک به عنوان وثیقه معرفی گردد. این در فرضی است که وثیقه گذار مالک مشاعی ملک باشد. در این خصوص باید گفت بازداشت سهم مشاع شریک وثیقه گذار …
Call Now Button