نوشته‌ها

وکیل خانواده

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع تعقیب، به دلیل فقد سوء نیت، مصداق بزه افترا محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران) مجازات شرب خمر، …
Call Now Button