نوشته‌ها

وکیل خانواده

ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

شما در حال مشاهده مطلب ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی هستید . دادنامه ای در خصوص قرارداد مشارکت مدنی بانک و مشتری در خصوص دادخواست خواهان (بانک ... با مدیریت آقای ... و با وکالت آقای ...)  به طرفیت خواندگان ...  به خواسته مطال…
Call Now Button