نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه

لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه یکی از تفاوتهای قانون مدنی (در مبحث اجاره) و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مربوط به انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به غیر می باشد. حق کسب یا پیشه یا تجارت همان است که در قانون روابط موجر …
Call Now Button