نوشته‌ها

رانندگی در حالت مستی

شما در حال مشاهده مطلب رانندگی در حالت مستی هستید . رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)؛ اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت ا…
Call Now Button