نوشته‌ها

وکیل طلاق

اعسار و مسائل آن در دادگاه

اعسار و مسائل آن در دادگاه معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود. اعسار، معمولا، دو گونه …
Call Now Button