نوشته‌ها

وکیل

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت هفتم

اسناد مالکیت تک برگی - قسمت هفتم دستورالعمل نحوه صدور سند مالکیت جدید ماده 15- در پشت سند تک برگ، قسمتی جهت درج ملاحظات، حدود، حقوق ارتفاقی و انتفاعی و سایر توضیحات با قابلیت پنجاه سطر در نظر گرفته شده است. بدیهی است چنانچه در موارد خاص، قسمت پیش ب…
وکیل

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت سوم

اسناد مالکیت تک برگی - قسمت سوم دستورالعمل نحوۀ صدور سند مالکیت جدید ماده 3- روسای واحدهای ثبتی مکلف اند پس از صدور سند جدید، هر گونه اقدام بعدی اعم از تجمیع، افراز و اصلاح را به صورت سیستمی انجام دهند. تبصره: نظر به اینکه مطابق مطابق…
Call Now Button