نوشته‌ها

وکیل

اجرائیه چیست

اجرائیه چیست اجراییه شامل سه نوع است. 1) اجراییه دادگاه 2) اجراییه مالیاتی 3) اجراییه ثبتی در این قسمت، فقط راجع به اجراییه دادگاه سخن خواهیم گفت. اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم داد…
Call Now Button