وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

/
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات دلایل، اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا با تو…

صدور سند مالکیت المثنی

/
صدور سند مالکیت المثنی در موارد زیر سند مالکیت المثنی صادر میشود…

دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت

/
 دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت آرایی…

ماده 101 قانون شهرداری؛ مطالب مرتبط

/
ماده 101 قانون شهرداری؛ مطالب مرتبط ماده واحده-  ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون …

مشاوره با وکیل دادگستری در دعوای الزام به تنظیم رسمی

/
مشاوره با وکیل دادگستری در دعوای الزام به تنظیم رسمی یکی از دعاوی ش…

تفکیک املاک-نحوه اقدام و چند نکته

/
تفکیک املاک-نحوه اقدام و چند نکته با توجه به ماده ۱۵۴ اصلاحی قانو…

الزام به تنظیم سند رسمی نکته های بدیع

/
الزام به تنظیم سند رسمی نکته های بدیع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که هن…

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

/
تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک …

زمین های ملی شده

/
زمین های ملی شده؛ تاریخچه و نکته های کاربردی در ماده یک "قانون…