وکیل طلاق

مشاوره با بهترین وکیل طلاق، مهریه و خانواده در تهران

{توضیح وکیلسرا: عبارت بهترین وکیل، بهترین وکیل دادگستری و … معمولا اغوا کننده است؛ توصیه ی ما این است که وکیل خوب را باید در عمل و پرونده های موفق وی شناخت}

نکته های پراکنده در خصوص دعاوی خانواده؛ تجربه های یک وکیل

با توجه به رویه ی اکثر دادگاههای خانواده، صرف اثبات رابطه ی نامشروع شوهر، نمی تواند موجب «عسر و حرج» تلقی و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زن قلمداد شود، مگر اینکه تکرار شود یا دلایل دیگری هم مطرح شود. مرد می تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد (ماده 1133 قانون مدنی) و اگر ارتباط نامشروع همسرش را ثابت کند، شرط تنصیف (تعلق اموال شوهر، تا نصف آن به زن) اجرا نخواهد شد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی، در رویه ی دادگاههای خانواده، از نوع طلاق خلعی بائن محسوب می شود؛ یعنی از طرف مرد قابل رجوع نیست، مگر اینکه زن بخواهد ظرف سه ماه از ثبت صیغه ی طلاق به مهریه رجوع کند. (رجوع شود به مطلبی تحت عنوان هبه و بذل در سایت وکیلسرا)؛

اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، برای اقدام به طلاق می بایست، الزاما، آن وکالت را به یک وکیل پایه یک دادگستری تفویض کند. حضور یک وکیل دادگستری، الزامی است اما وکیل دوم اختیاری خواهد بود. بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زن با داشتن وکالت در طلاق، می تواند به تنهایی اقدام به ثبت طلاق در دفترخانه کند و نیازی به حضور مرد نخواهد بود. وکالتنامه باید بلاعزل و قابل توکیل باشد. قبل از هر اقدامی مشاوره با وکیل توصیه می گردد.

طلاق یکطرفه از جانب زوجه

در دعوی طلاق یکطرفه از طرف زن می بایست یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در عقدنامه (شروط ضمن عقد ازدواج)، یا «عسر و حرج» زن اثبات گردد. در دوران عقد، هم به همین صورت است، با این تفاوت که زن «حق حبس» دارد البته منوط به اینکه قبلا «تمکین خاص» (همخوابگی) نکرده باشد. حق حبس، حتی به رغم پذیرش اعسار و تقسیط مهریه از طرف دادگاه، همچنان برقرار خواهد بود.

وضعیت مهریه در سال 98 و 99

برای مطالبه مهریه، می بایست ابتدائا از طریق دفترخانه ازدواج و در ادامه مراجعه به اجرائیات ثبت (در تهران، چهارراه جهان کودک- اداره پنجم) اقدام نمود. اگر ظر دو ماه اموالی از زوج جهت توقیف شناسایی نگردد، زوجه می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مطالبه مهریه تقدیم دادگاه نماید.

بیشتر از 110 عدد سکه هم می توان مهریه تعیین کرد اما {حکم} جلب شوهر، صرفا، تا میزان 110 سکه ممکن است؛ برای وصول بیش از 110 سکه، باید مال و اموال متعلق به شوهر را جهت توقیف اموال معرفی کرد. ممنوع الخروج کردن و توقیف اموال سریع از طریق دفترخانه و اجرائیات ثبت، شیوه بهتری است. افزایش میزان مهریه (تعداد سکه) بعد از ازدواج، صحیح نیست اما کاهش آن ممکن است.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم در خارج از ایران

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه ی طلاق در کنسولگری های ایران ممکن است؛ اگر درخواست یکطرفه از طرف زن باشد ممکن نیست. در ضمن، تنفیذ و ثبت طلاق در ایران در صورتی ممکن است که شرایط شکلی و مقررات ایران رعایت شده باشد و دادگاه ایران (تهران) آن را تنفیذ کند.

حضانت فرزند

حضانت فرزند، تا پایان هفت سالگی با مادر است. بعد از آن، پسر تا 15 سالگی و دختر تا نه سالگی (قمری) با پدر خواهد بود و بعد از آن، به انتخاب خود فرزند است. در ضمن، توافق در خصوص حضانت گرچه ممکن است اما قابل برگشت است مگر تحت شرایط خاص.

 ترک انفاق

ترک انفاق نفقه ی ماه جاری جرم است، لذا می توان از طریق کیفری (دادسرا) شکایت کرد؛ در صورت اثبات، بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. نفقه ی ایام گذشته را می توان از طریق دادخواست در دادگاه حقوقی مطالبه کرد حتی اگر نفقه مربوط به سالهای زیادی باشد. در دوران عقد هم نفقه به زن تعلق می گیرد.

اجرت المثل ایام زوجیت

زن می تواند هر زمان که اراده نماید اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند (تبصره ماده 336 قانون مدنی و تبصره 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391)، و این موضوع ربطی به طلاق ندارد. نحله زمانی به زن تعلق می گیرد که مهریه نداشته باشد و طلاق به درخواست زن نباشد.

هم اجرت المثل، هم نصف دارایی (به صورت یکجا و توأمان) قابل مطالبه است

رای وحدت رویه شماره 779 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

«با توجه به تاکید قانون گذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (یا نحله ی بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد. بنابراین، تعیین اجرت المثل کارهای زوجهاز سوی دادگاه، او را از حقوق استحقاقیناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی، دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی کهزوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از ان شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.»

جهیزیه 

زن الزامی به فراهم کردن و بردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و می تواند هر زمان که بخواهد جهیزیه را مسترد کند.

فحاشی و قذف

اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات می شود و عمل وی قذف محسوب نمی شود (دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره 101 مورخ 23/2/1391 شعبه 1180 دادگاه کیفری دو تهران)

 تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی در صورت رجوع زوجه در ایام عده:

 بذل مهریه-عده

سوال767: طلاق توافقی با بذل مهریه از جانب زوجه به صورت خلع صادر می شود؛ در صورتی که در زمان عده، زوجه به قسمتی از مهریه رجوع کند آیا طلاق تبدیل به رجعی میشود؟ (مواد ۱۱۴۳،۱۱۴۴،۱۱۴۵،۱۱۴۶قانون مدنی)

نظر اکثریت: با رجوع زن به قسمتی از مهریه، هم رجوع محقق می شود و هم طلاق رجعی از حالت بائن خارج می گردد و این حق برای زوج ایجاد می شود که به طلاق رجوع کند و خلاف قاعده لاضرر است که بپذیریم طلاق همچنان بائن باشد.

نظر اقلیت: در فرض سوال، زن با توجه به توافق انجام شده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی ملزم به توافق انجام شده می باشد و حق رجوع ندارد.

نظر کمیسیون: مطابق مقررات ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی.در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

در  سوال مطروحه که زن به واسطه کراهتی که از مرد پیدا کرده، در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق می‌گیرد. این طلاق به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، خلع و از جمله طلاق های بائن است که مرد حق رجوع ندارد اما در صورت رجوع زن به عوض، طلاق از بائن خارج شده و به رجعی تبدیل می شود؛ در این صورت زوج حق رجوع دارد.

طلاق در یک نگاه کلی

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران: « مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» بنابراین، طلاق به اراده و خواست مرد صورت می گیرد بدون اینکه دلیل خاصی لازم باشد. زن هم میتواند درخواست طلاق بدهد اما باید بتواند یکی از شروط ضمن عقد  مندرج در عقدنامه (سند نکاح) را ثابت کند یا اینکه بتواند عسر و حرج خود را نزد دادگاه ثابت کند. در غیر این صورت، زن نمیتواند طلاق بگیرد.

زن در چه مواردی میتواند طلاق بگیرد؟ به استناد ماده ۱۱۲۹ (استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسروحرج زوجه)؛ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق)؛ به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غیبت شوهر به مدت چهار سال)

نکته: شروط ضمن عقد مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در عقدنامه های رسمی در دوازده بند مندرج گردیده است.  زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز به آن اضافه کنند یا کم کنند. همچنین مرد می تواند، هیچکدام از شروط ضمن عقد را امضا نکند (البته این بستگی به توافق زوجین دارد.)

طلاق توافقی در سال 1398 و 1399

از ابتدای آذرماه 1397، مطابق بخشنامه دادگستری تهران، زوجین می بایست برای طلاق توافقی، ابتدائا، به واحدهای مشاوره بهزیستی که بدین منظور، مشخص شده مراجعه نموده و گواهی عدم انصراف از طلاق اخذ و جزء مدارک لازم، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست طلاق توافقی ارائه کنند.

برای طلاق توافقی چگونه باید اقدام شود؟

برای شروع به طلاق توافقی، بهتر است از طریق وبسایت zaman.behzisti.net اقدام به ثبت نام اولیه نمود. سپس با مراجعه به واحد بهزیستی (اصطلاحا غربال گری طلاق)، به یک دفتر مشاوره روانشناسی معرفی صورت خواهد گرفت. نهایتا بعد از چند جلسه مشاوره (معمولا 5 جلسه)، گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می شود. در ادامه، دادخواست طلاق توافقی از طریق یکی از دفاتر خدمات قضایی، ثبت خواهد شد.

 

وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  

 

 

 

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 20 =