دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و…

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و… در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی و قبل از صدور قرارتامین کیفری یا همزمان با آن، اقدام به تعطیل نمودن موقت کارگاه، کارخانه یا شرکت تجاری متعلق یا مرتبط با متهم یا متهمین{برای مدت نامعلوم} کند.{در …

توضیحات بیشتر »

زمین های ملی شده

زمین های ملی شده؛ تاریخچه و نکته های کاربردی در ماده یک “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو …

توضیحات بیشتر »

روشهای وصول چک برگشتی

روشهای وصول چک برگشتی؛ نکته های کاربردی برای اقدام در خصوص چک برگشتی، از سه طریق می توان اقدام کرد: ۱- اقدام از طریق شکایت کیفری با توجه به قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) دارنده چک میتواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه، به طرفیت صادرکننده چک …

توضیحات بیشتر »

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

روابط  نامشروع؛ چند نکته ی مهم مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر …

توضیحات بیشتر »