معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی معامله از طرف خریدار یا فروشنده قابل فسخ خواهد بود یعنی چه؟ یعنی کسی که حق فسخ دارد می تواند یکطرفه قرارداد را به هم بزند. پشیمانی یا حق پشیمانی که در عرف و برخی قراردادها قید می شود به همین معناست، حق …

توضیحات بیشتر »

اجاره نامه املاک (مسکونی- اداری- تجاری)

اجاره نامه املاک (مسکونی- اداری- تجاری) ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1-  موجر / موجرين …………………………………………………………. فرزند………………..      به شماره شناسنامه ………………………………..  صادره از ………………………  كد ملي……………………………………متولد………………………………….. ساكن    …………………………. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………………………………     تلفن…………………….. …………………………………….. با وكالت / قيوميت / ولايت/ وصايت    ………………………..  فرزند………………………….به شماره شناسنامه…………………………………………متولد …

توضیحات بیشتر »

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج توضیح وکیل پایه 1 دادگستری: این دادنامه در 2 اردیبهشت 1396 از شعبه 243 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر تهران صادر شده است. خواهان: آقای… فرزند… با وکالت آقای مصطفی محمدی به نشانی… خوانده: خانم… فرزند… به نشانی: مجهول المکان خواسته: صدور …

توضیحات بیشتر »

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی

معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی معامله از طرف خریدار یا فروشنده قابل فسخ خواهد بود یعنی چه؟ یعنی کسی که حق فسخ دارد می تواند یکطرفه قرارداد را به هم بزند. پشیمانی یا حق پشیمانی که در عرف و برخی قراردادها قید می شود به همین معناست، حق …

توضیحات بیشتر »

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قدری متفاوت است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ندارد. تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری بر …

توضیحات بیشتر »