وکیل پایه یک دادگستری
وکیل مهریه
5 (100%) 3 votes

وکیل مهریه

هر کلمه ای است عربی و در فارسی آنرا کابین می گویند. هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد از جمله عین(مانند یک خانه) و منافع(مانند اجاره بهای ماهانه یک خانه) و یا حتی تعلیم موضوعی را می توان مهر قرار داد. ضمن اینکه مهر باید قابل تملک نیز باشد.(یعنی دارای ارزش و یا قابلیت نقل وانتقال باشد)

پس از رسیدگی، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که زوج قبلاً مهریه همسر خود را پرداخت ننموده است، زوج را محکوم به پرداخت مهر مطالبه شده می نماید؛ اما زوج می تواند به حکم صادره اعتراض نموده و به این اعتراض در دادگاه دیگری که مرجع بالاتری نیز می باشد، رسیدگی می شود. در صورت تأیید حکم اولیه زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی(دادگاه اول صادرکننده حکم محکومیت زوج)و معرفی مالی از اموال زوج تقاضای اجرای حکم را نماید و شوهر طبق حکم صادره مکلف به پرداخت مهریه همسر خویش می باشد.

وکیل مهریه

وکیل مهریه

اما در مورد وکیل مهریه هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل آنها، با پرداخت آن در هر زمان شوهر، دیگر دینی بر عهده نخواهد داشت؛ اما در مورد مهریه وجه رایج این طور نیست. با توجه به کاهش ارزش پول، زوج با پرداخت مبلغی که طبق شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مشخص می شود دین خود را به زوجه پرداخت می نماید.(نه مبلغ مندرج در عقد نامه که پس از گذشت زمان ممکن است بسیار ناچیز باشد.)

تعیین مهر، منوط به تراضی طرفین است؛ اما از ارکان عقد نکاح محسوب نمی شود و حتی  می توان مهر را تعیین نکرد و پس از عقد زوجین بر آن توافق کنند؛ اما چنانچه مهر ذکر شود(مهرالمسمی)بایست به گونه‌ای باشد که هیچ کدام از طرفین نسبت به نوع، کمیت یا کیفیت آن تردید نداشته باشند.(یعنی معلوم باشد.) زوجه می تواند دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود تقدیم نماید؛ مگر در موردی که مهریه از انواع ملک(غیرمنقول) باشد؛ مانند زمین وخانه که در این صورت دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده ،صالح می باشد.

زوجه ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه می تواند علاوه بر مطالبه مهریه خود، به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی اموال توسط زوج با قصد فرار از پرداخت مهریه، تقاضای توقیف این اموال را نماید.( این امر تحت عنوان تأمین خواسته در محاکم مطرح می شود.) زوجه در ضمن می تواند هزینه های پرداختی مانند هزینه دادرسی(که بابت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه باید توسط زوجه پرداخت و به حساب دادگستری واریز گردد) و حق الوکاله وکیل(طبق تعرفه و در صورتی که زوجه وکیل داشته باشد) را درخواست نماید.

مطابق قانون به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید؛ بنابراین مطالبه مهریه از حقوق خاصه زوجه می باشد؛ اما از جمله مراجعی که زوجه می تواند در آنجا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است.

وکیل مهریه

وکیل مهریه

مطالبه مهریه معمولا از دو طریق صورت می گیرد؛ یکی دادگاه و دیگری اجرای ثبت. وکیلی که برای پرونده مهریه انتخاب می کنید باید بررسی کند که کدام طریق بهتر است و  این بستگی به اوضاع و احوالی دارد که وکیل مهریه به خوبی بر آن واقف است. اما مهم ترین مزیت اقدام از طریق اجرای ثبت، شاید ممنوع الخروج کردن  زودهنگام همسر (شوهر) باشد.

در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده های مهریه در دادگاه خانواده باید به مادۀ 22 قانون حمایت خانواده مراجعه نمود: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”

وکیل مهریه باید به موکل توضیح دهد که قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال ماده 3 پرداخت خواهد کرد.

در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمیگیرد و صرفا با معرفی مال (اعم از منقول و غیرمنقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول  (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی. البته توقیف سرقفلی در مرحله ی اجرای آن دشواری هایی دارد که ممکن است نیاز به صبر ایوب داشته باشد اما وکیل مهریه این مسیر فرسایشی و ریزه کاری ها را می داند.

سوال از وکیل مهریه: آیا می توان در عقدنامه مهریه را بیشتر از 110 سکه قید کرد؟

جواب به زبان ساده تر: بله، فقط اگر در زمان مطالبه، زوج (مرد) اموالی نداشته باشد، تا میزان 110 عدد قابل مطالبه است و برای بیشتر از صد و ده تا می بایست اموال زوج شناسایی و جهت اجرا به دادگاه معرفی شود. (ماده 22 قانون حمایت خانواده)

وکیل مهریه

سوال دوم از وکیل مهریه:  اگر زوجه کل مهریه یا بخشی از مهریه اش را در دفترخانه اسناد رسمی بذل کند  آیا رجوع از بذل مهریه ممکن است؟

جواب: بله، بذل قابل رجوع است. البته باید دقت شود که اگر زوجه، ذمه ی زوج را از پرداخت دین (مهریه) بری کند دیگر قابل رجوع نیست؛ برائت ذمه ی زوج از پرداخت دین (مهریه) با بذل مهریه متفاوت است و قابل رجوع نیست. در ضمن، اگر زوجه کتبا اقرار به دریافت کل مهریه کند و دو شاهد هم ذیل اقرارنامه را گواهی کنند، نمی تواند رجوع کند. البته، در صورتی که زوجه ادعا کند که واقعا سکه ای دریافت نکرده، ممکن است تحت شرایطی بتواند مهریه اش را مطالبه کند. البته همچنان که در ماده 1277 قانون مدنی آمده است: انکار بعد از اقرار پذیرفته نمی شود. {مگر تحت شرایط استثنایی مقرر در همان قانون}

سوال سوم از وکیل مهریه: آیا بعد از ازدواج می توان مهریه را افزایش داد؟

جواب: خیر، ملاک میزان مهریه، زمان وقوع عقد میباشد نه بعد از آن. یعنی اگر در زمان تنظیم عقد، میزان مهریه مثلا 14 سکه  یا معادل مبلغی آن بوده باشد، بعدا زوجین آن را به مثلا 114 سکه افزایش دهند این افزایش مورد قبول قانون نبوده و جزو مهریۀ مورد مطالبه محاسبه نخواهد شد. شورای نگهبان نیز در جلسۀ مورخ 24/4/1388 در این خصوص اینچنین اظهار نظر کرده است: ” مهریۀ شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.”

بنا به تجربه چندین ساله وکالت در امور خانواده، خانم هایی که برای مطالبه مهریه به دفتر وکالت وکیل مهریه یا برای مشاوره مراجعه می کنند اکثرا، یا به منظور طلاق است که چون شرایط مقرر در قانون را ندارند، طلاق گرفتن دشوار است و لذا به خواست خود یا توصیه وکیل، مسئله مهریه را پیش می کشند؛ یا اینکه همسرشان مرتکب خیانت شده، یا اقدام به ضرب و شتم وی نموده است و به اصطلاح، دست به زن دارد. در پرونده های متعددی که برای امور خانواده (مهریه یا طلاق) وکالت نموده ام یا به عنوان مشاور حضور داشته ام، به وفور شاهد این واقعیت بوده ام. بنابراین می توان گفت کمتر زنی هست که بی دلیل مهریه بخواهد؛ دلیل را باید در اعمال و رفتار مرد سراغ گرفت.

در خاتمه، این را هم باید دانست که اینگونه نیست که وکیل مهریه صرفا پرونده های مهریه و طلاق را انجام دهد؛ یک وکیل ممکن است در زمینه های متعددی، متخصص و کارکشته باشد؛ به طور کلی، وکالت دعاوی طلاق، مهریه و خانواده پیش پا افتاده ترین پرونده های یک وکیل هستند. وکیل باید اخلاق حرفه ای و سوگندنامه شغلی را رعایت کند و اگر برای وصل کردن نیامده، لااقل، کاسه ی داغ تر از آش هم نباشد.

, , , , , ,


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 20 =