خانه / قوانین و مقررات / وکیل مهریه

وکیل مهریه

وکیل مهریه

هر کلمه ای است عربی و در فارسی آنرا کابین می گویند. هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد از جمله عین(مانند یک خانه) و منافع(مانند اجاره بهای ماهانه یک خانه) و یا حتی تعلیم موضوعی را می توان مهر قرار داد. ضمن اینکه مهر باید قابل تملک نیز باشد.(یعنی دارای ارزش و یا قابلیت نقل وانتقال باشد)

پس از رسیدگی، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که زوج قبلاً مهریه همسر خود را پرداخت ننموده است، زوج را محکوم به پرداخت مهر مطالبه شده می نماید؛ اما زوج می تواند به حکم صادره اعتراض نموده و به این اعتراض در دادگاه دیگری که مرجع بالاتری نیز می باشد، رسیدگی می شود. در صورت تأیید حکم اولیه زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی(دادگاه اول صادرکننده حکم محکومیت زوج)و معرفی مالی از اموال زوج تقاضای اجرای حکم را نماید و شوهر طبق حکم صادره مکلف به پرداخت مهریه همسر خویش می باشد.

وکیل مهریه
وکیل مهریه

اما در مورد وکیل مهریه هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل آنها، با پرداخت آن در هر زمان شوهر، دیگر دینی بر عهده نخواهد داشت؛ اما در مورد مهریه وجه رایج این طور نیست. با توجه به کاهش ارزش پول، زوج با پرداخت مبلغی که طبق شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مشخص می شود دین خود را به زوجه پرداخت می نماید.(نه مبلغ مندرج در عقد نامه که پس از گذشت زمان ممکن است بسیار ناچیز باشد.)

تعیین مهر، منوط به تراضی طرفین است؛ اما از ارکان عقد نکاح محسوب نمی شود و حتی  می توان مهر را تعیین نکرد و پس از عقد زوجین بر آن توافق کنند؛ اما چنانچه مهر ذکر شود(مهرالمسمی)بایست به گونه‌ای باشد که هیچ کدام از طرفین نسبت به نوع، کمیت یا کیفیت آن تردید نداشته باشند.(یعنی معلوم باشد.) زوجه می تواند دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود تقدیم نماید؛ مگر در موردی که مهریه از انواع ملک(غیرمنقول) باشد؛ مانند زمین وخانه که در این صورت دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده ،صالح می باشد.

وکیل مهریه
زوجه ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه می تواند علاوه بر مطالبه مهریه خود، به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی اموال توسط زوج با قصد فرار از پرداخت مهریه، تقاضای توقیف این اموال را نماید.( این امر تحت عنوان تأمین خواسته در محاکم مطرح می شود.) زوجه در ضمن می تواند هزینه های پرداختی مانند هزینه دادرسی(که بابت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه باید توسط زوجه پرداخت و به حساب دادگستری واریز گردد) و حق الوکاله وکیل(طبق تعرفه و در صورتی که زوجه وکیل داشته باشد) را درخواست نماید.

مطابق قانون به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید؛ بنابراین مطالبه مهریه از حقوق خاصه زوجه می باشد؛ اما از جمله مراجعی که زوجه می تواند در آنجا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است.

, , , , , ,

مطلب پیشنهادی

وکیل

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه با توجه به مادۀ 22 قانون حمایت خانوده مصوب 1391 …