خانه / قوانین و مقررات / دعوای رفع مزاحمت

دعوای رفع مزاحمت

دعوای رفع مزاحمت

دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
به عنوان مثال اگر شخص الف ملكی را به صورت كامل از دست شخص ب خارج نكند بلكه نسبت به تصرفاتش مزاحم باشد و چند كمپرسی خاك در داخل زمین او بریزد، در این وضعیت ، الف ملك را از تصرف ب خارج نكرده است ولی نسبت به تصرفات ب مزاحمت ایجاد نموده ، یا مثل باز كردن در، نسبت به ملك ب كه در این صورت، مزاحمت ملكی خواهد بود. مثال دیگر برای مزاحمت ملكی: اگر باغ بزرگی باشد كه دارای چند در ورودی است و آقای ب دو عدد از این درها را قفل نماید، مزاحمت نسبت به تصرفات كامل مالك می باشد. ( بدون اینكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد)

منبع : وکیل سرا

مطلب پیشنهادی

دفاتر خدمات قضایی استان تهران با آدرس و تلفن

دفاتر خدمات قضایی استان تهران با آدرس و تلفن کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات …