خانه / قوانین و مقررات / دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی
ماده ١٥٨ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید( تصرف عدوانی فقط برای اموال غیر منقول متصور است)
نكته: اگر كسی بر مال منقول دیگری سلطه پیدا كند، مالك یا متصرف سابق آن مال منقول می توانند دعوای الزام به تحویل یا خلع ید مال منقول را بخواهند و نمی توانند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح نمایند.( البته در مواقعی هم تحت عنوان سرقت یا زورگیری میتوان طرح دعوی كرد)
براین اگر یكی از درهای باغ، قفل شود مزاحمت ملكی خواهد بود ولی اگر به فاصله ده سانتی از در، دیواری ساخته شود و راه عبور باغ بسته شود ممانعت از حق است.

منبع : وکیل سرا

مطلب پیشنهادی

دفاتر خدمات قضایی استان تهران با آدرس و تلفن

دفاتر خدمات قضایی استان تهران با آدرس و تلفن کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات …