خانه / قوانین و مقررات / تفکیک یک واحد آپارتمان از یک مجموعه

تفکیک یک واحد آپارتمان از یک مجموعه

تفکیک یک واحد آپارتمان از یک مجموعه

در صورت خودداری مالک از انتقال یک واحد آپارتمان از یک مجموعه به خریدار، خریدار مجبور است دادخواست الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان و یک انباری و یک باب پارکینگ را از یک مجموعۀ آپارتمانی تقدیم دادگاه کند. دادگاه، حکم به الزام مالک به انتقال و تنظیم سند رسمی مورد درخواست را صادر می کند. سپس، حکم قطعیت پیدا میکند و دفترخانۀ اسناد رسمی و واحد ثبتی اجرای مفاد حکم را با این استدلال که ملک تفکیک نشده و صورتمجلس در اختیار نیست و شمارۀ آپارتمان و ضمائم آن معلوم نشده است انتقال رسمی مورد حکم را عملا ممکن نمی دانند.

خریدار در این مرحله، دادخواست دیگری به طرفیت واحد ثبتی و به خواستۀ تفکیک آپارتمان و انباری و پارکینگ مورد معاملۀ مبایعه نامۀ عادی را که در حکم دادگاه اول نیز مشخص شده است به دادگاه تقدیم میکند و متعاقبا حکم به تفکیک قطعات مورد درخواست از کل مجموعۀ ساختمانی صادر و به قطعیت می رسد. محکوم له، جهت تفکیک آپارتمان و انباری و پارکینگ مورد حکم دادگاه دوم، به واحد ثبتی مراجعه و تقاضای دفترخانۀ اسناد رسمی را جهت تفکیک قطعات مورد حکم تسلیم می نماید تا پس از اقدام ادارۀ ثبت و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه، انتقال رسمی قطعات آپارتمان و انباری و پارکینگ به خریدار مبایعه نامۀ عادی فراهم گردد.

وکیل
وکیل

واحد ثبتی اقدام به تفکیک ملک را مستلزم ارائۀ گواهی پایان کار ساختمان اعلام و عملا اجرای مفاد احکام دادگاه با مشکل روبرو خواهد شد. به نظر می رسد که ادارۀ ثبت با استناد به حکم دادگاه دوم می تواند یک واحد آپارتمان و انباری و پارکینگ مورد حکم را از کل مجموعۀ آپارتمانی با اخذ هزینه های مقرر فقط نسبت به مورد تفکیک به علاوه سهمی که این قطعات از مشاعات و مشترکات دارند و توسط کارشناس نقشه بردار ثبت قابل محاسبه است صورتمجلس تفکیکی را نسبت به مورد حکم تنظیم و نسخۀ ثانی را به منظور تنظیم سند رسمی به خریدار(محکوم له) در اجرای مفاد حکم اول به دفترخانه ارسال دارد. اقدام بدین نحو، ممکن و با عدالت سازگارتر و تامین کنندۀ حقوق محکوم له خواهد بود ( بخشنامۀ شمارۀ 1.40485 مورخ 85.8.16 با کد 757 ناظر بر مورد است )

برگرفته از کتاب آموزش علم ثبت املاک “علی رستمی”

منبع وکیل سرا www.vakilsara.ir

مطلب پیشنهادی

رأی وحدت رویه چیست

رأی وحدت رویه چیست رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی …